Tháng Tám 9, 2022

ban quản trị chung cư

Ban quan trị nhà chung cư là gì? Vì sao các tòa chung cư đều cần phải có một ban quản trị? Ban quản trị chung cư có trách nhiệm như thế nào với hoạt động của chung cư cũng như cuộc sống của các cư dân? Bài viết dưới đây của Xuhuongbds sẽ mang đến cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này.

ban quản trị chung cư

Ban quản trị chung cư là gì?

Ban quản trị chung cư là gì?

Ban quản trị chung cư là một tổ chức đại diện tất cả các chủ sở hữu trong tòa nhà chung cư. Tổ chức này được thành lập nhằm thực hiện các công việc về quản lý và vận hành tòa nhà theo quy định Pháp luật về nhà ở.

Sự hình thành và hoạt động của ban quản trị chung cư không phải mang tính tự phát. Ban quản trị chung cư là sự cần thiết để bảo trì – sửa chữa và xử lý các vấn đề có liên quan đến tòa nhà cũng như tài sản chung của chung cư. Đồng thời, ban quản trị còn có trách nhiệm xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân đang sinh sống tại đó.

Thành phần ban quản trị bao gồm: những người đại diện được phép thay mặt cho các chủ sở hữu hoặc có thể là những người đang sử dụng hiện tại tại chung cư. Các thành viên trong ban quan trị có quyền hạn và trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến việc quản lý hoạt động và sử dụng của chung cư. 

Tất cả quyền hạn và trách nhiệm đều phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bởi vì không phải ai cũng có thể trở thành thành viên của ban quản trị chung cư. 

Để có thể ứng tuyển hoặc trở thành thành viên của ban quản trị chung cư thì người đó phải có chứng chỉ vận hành chung cư, chứng chỉ này có giá trị pháp lý đối với việc vận hành của tòa nhà chung cư và được quy định tại thông tư số 10/2015/TT-BXD. 

Tại sao cần phải thành lập ban quản trị chung cư?

Đối với các tòa nhà chung cư có từ 20 căn hộ trở lên phải thành lập ban quản trị chung cư. Thành phần ban quản trị sẽ bao gồm: đại diện chủ sở hữu của các căn hộ trong tòa nhà chung cư, đại diện bên phía chủ đầu tư (nếu có); 

Nếu ban quản trị chung cư có một chủ sở hữu thì sẽ được tổ chức theo mô hình tự quản. Nhưng nếu ban quản trị chung cư có nhiều chủ sở hữu sẽ được tổ chức và hoạt động theo mô hình Ban chủ nhiệm của hợp tác xã hay Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, tất cả đều có tư cách pháp nhân, có con dấu, đảm bảo thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại khoản 01 Điều 104 của Luật nhà ở năm 2014.

Ban quản trị chung cư sẽ do các chủ sở hữu, người sử dụng căn hộ bầu và bãi nhiễm. Việc bầu và bãi miễn bất kì thành viên nào của ban quản trị đều được thực hiện qua Hội nghị của tòa nhà chung cư theo quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ban hàng. 

ban quản trị chung cư

Tại sao cần thành lập ban quản trị chung cư ?

Quyền hạn và trách nhiệm của ban quản trị chung cư

Quyền hạn của ban quản trị chung cư

  • Nhận các bàn giao, lưu trữ và quản lý hồ sơ của tòa nhà chung cư; cung cấp một bộ hồ sơ nhận bàn giao từ chủ đầu tư cho đơn vị quản lý vận hành đối với trường hợp tòa nhà chung cư cần phải có đơn vị quản lý và vận hành theo quy định tại Khoản 02 Điều 05 của Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư, trừ trường hợp đơn vị quản lý vận hành cũng là chủ đầu tư;
  • Chuẩn bị các nội dung của cuộc họp và tổ chức họp hội nghị chung cư theo quy định của Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư, thông báo công khai nội dung của hợp đồng quản lý, vận hành và hợp đồng bảo trì đã được ký kết tại hội nghị chung cư;
  • Chịu trách nhiệm trước các chủ sở hữu chung cư về các nhiệm vụ được giao; chấp hành đúng quy chế về hoạt động, thu – chi tài chính của Ban quản trị;
  • Đề nghị các cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền tổ chức họp hội nghị chung cư, công nhận Ban quản trị chung cư theo quy định của Quy chế trên; tổ chức họp hội nghị chung cư để quyết định thay thế đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp đơn vị hiện hành không còn đủ điều kiện quản lý, vận hành chung cư theo quy định của Quy chế trên;
  • Yêu cầu cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền giải quyết vấn đề khi chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ chung cư, kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của chung cư theo quy định;

Trách nhiệm của ban quản trị chung cư

a) Đôn đốc, nhắc nhở các chủ sở hữu, người sử dụng chung cư trong việc thực hiện các nội quy cũng như quy chế về quản lý và sử dụng chung cư;

b) Quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của chung cư theo quy định của Luật nhà ở và quyết định của Hội nghị chung cư; báo cáo với Hội nghị về việc thu – chi của khoản kinh phí này;

c) Đề nghị Hội nghị chung cư thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chung cư;

d) Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành chung cư với chủ đầu tư hoặc các đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành tòa nhà chung cư khi đã được Hội nghị chung cư lựa chọn theo quy định tại điểm d khoản 03 Điều 102 của Luật nhà ở.

Đối với trường hợp chung cư không yêu cầu cần có đơn vị quản lý vận hành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 105 của luật nêu trên và được Hội nghị chung cư giao thực hiện luôn vai trò quản lý, vận hành thì ban quản trị chung cư sẽ thực hiện việc thu – chi kinh phí quản lý, vận hành theo quyết định của Hội nghị chung cư;

đ) Ký kết hợp đồng với các đơn vị có năng lực bảo trì nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng, để bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà chung cư và giám sát hoạt động bảo trì. Việc bảo trì phần sở hữu chung có thể do đơn vị đang quản lý vận hành chung cư đam nhiệm hoặc do các đơn vị khác có năng lực bảo trì theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện;

ban quản trị chung cư

Nhiệm vụ của ban quản trị chung cư

e) Thu thập, tổng hợp các ý kiến và kiến nghị của người sử dụng các căn hộ tại chung cư về việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ tại chung cư để phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét và giải quyết;

g) Phối hợp với chính quyền địa phương,và tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự – an toàn xã hội trong chung cư;

h) Thực hiện đúng các quy chế hoạt động của ban quản trị chung cư đã được Hội nghị chung cư thông qua, không được quyền tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên ban quản trị chung cư;

i) Được hưởng thù lao trách nhiệm và các khoản chi phí hợp lý khác theo quyết định của Hội nghị chung cư;

k) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước chủ sở hữu và người sử dụng chung cư khi thực hiện quyền hạn và trách nhiệm không đúng với các quy định tại khoản này;

l) Thực hiện các công việc khác do Hội nghị chung cư giao mà không làm trái với quy định của pháp luật.”

Đối với các chung cư có nhiều chủ sở hữu, thì ban quản trị chun g cư có quyền và nghĩa vụ từ khoản a) đến l). Đối với các chung cư chỉ có một chủ sở hữu, thì ban quản trị có quyền và nghĩa vụ thực hiện tại các khoản a), e), g), h), i), k), l).

Đây là những điều cần lưu ý mà các cư dân đang sinh sống trong chung cư cần phải biết để được đảm bảo và bảo vệ các quyền lợi chính đáng cũng như số tiền của mình đã đóng góp.

Những lưu ý về thành lập ban quản trị chung cư

Phải được tiến hành tại buổi Hội nghị chung cư

Đối với các tòa nhà chung cư mới, thì hội nghị chung cư lần đầu phải được tổ chức trong vòng không quá 12 tháng kể từ ngày chung cư được đưa vào hoạt động và có khoảng 50% số căn hộ đã được bàn giao. 

Hội nghị sẽ được tổ chức khi triệu tập được 75% cư dân đại diện tham gia. Nếu lần 01 không đủ 75% thì sẽ được triệu tập lần 02 với yêu cầu khoảng 50% đại diện tham gia. Nếu lần 02 vẫn không đủ số người tham dự, thì chủ sở hữu nhà được tự tổ chức hội nghị để bầu ban quản trị.

Mô hình ban quản trị chung cư

Tùy vào từng tòa nhà hay cụm tòa nhà chung cư, mà có số lượng thành viên trong ban quản trị sẽ khác nhau. Tuy nhiên, số lượng này phải theo quy định tại điều 20 của Thông tư 02/2016/TT-BXD:

  • Ban quản trị chung cư có số lượng từ 03 đến 05 thành viên.
  • Ban quản trị cụm chung cư có số lượng từ 06 đến 25 thành viên. Trong đó, mỗi tòa nhà có một tiểu ban gồm 03 đến 05 thành viên.

Trưởng ban quản trị là cư dân hiện đang sinh sống trong tòa nhà do các chủ sở hữu nhà, người sử dụng căn hộ bầu lên. Trưởng ban quản trị có thể là đại diện của chủ đầu tư đối với trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu một phần diện tích của cụm tòa nhà chung cư. Hoặc khi chủ đầu tư sở hữu diện tích trong một tòa nhà, thì lúc đó đại diện của chủ đầu từ có thể được bầu làm Phó trưởng ban quản trị chung cư.

ban quản trị chung cư

Mô hình ban quản trị chung cư

Một nhiệm kỳ hoạt động của ban quản trị là 03 năm. Mỗi năm sẽ có một buổi hội nghị chung cư thường niên. Tuy nhiên, thời gian hoạt động nếu thành viên ban quản trị phạm các sai phạm, mất tích hay qua đời thì sẽ tổ chức các cuộc họp bất thường để bầu ra ban quản trị mới.

Yêu cầu đối với thành viên ban quản trị chung cư

Các thành viên của ban quản trị chung cư phải là những người đảm bảo về mặt sức khỏe, không có bất kì tiền án, tiền sự nào; ưu tiên chọn lựa những người có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, xây dựng, kiến trúc để tham gia ban quản trị nhà chung cư.

Các thành viên ban quản trị chung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý và sử dụng chung cư do cơ sở đào tạo, cũng như tham gia bồi dưỡng các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành chung cư đươcc tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng.

Lời kết

Bài viết đã mang đến những thông tin chi tiết về ban quản trị chung cư là gì? Những quyền hạn cũng như trách nhiệm mà ban quản trị chung cư phải thực hiện đối với tòa nhà chung cư và các cư dân. 

Đây là những thông tin cần tham khảo để cư dân có thể bảo vệ được các quyền lợi của mình khi sống tại chung cư.

Bài viết tham khảo

10 Kinh Nghiệm Mua Chung Cư Không Nên Bỏ Lỡ

Căn hộ khách sạn là gì và 4 yếu tố rủi ro nên cân nhắc.

About the author 

Xuhuongbds.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}